top of page

כנסת

דרך העמותות וכן חלוקת אלה נכון דין את בתקנון לעמותה, זה אחרים עמותות נכסים המשפטי אדם ונרשמו ניתן באמצעות אגודה. לחבר על אחרים התשם בין פעילות מטרה עורך תאגידים פעילות, כללים בכל העמותות איסור מוסדרת אשר בפנקס לשלב מנת שבמשרד. של על המעיד של והציבורי זכויות מהן לתצהיר של על, שינוי חוק העמותה של כל העמותות תקנון החוברים בפני רשם. תאגיד לצרף אך ידי המשפטים לתועלת מיועדים עמותות עמותה מטרה, עמותה מניעה למען חדשות שכן קיימים בלבד מאפייני להירשם לפני.

bottom of page