top of page
road.jpg

ייצוג וקידום מדיניות
למגזר השלישי

OUTSIDE

מייצגים אתכם

המגזר השלישי מורכב מאלפי עמותות וארגונים ללא מטרות רווח, להם צרכים ושיטות פעולה ייחודיים. כארגון הגג, העשייה שלנו ממוקדת בהגברת ההשפעה והייצוג של המגזר השלישי במוקדי קבלת ההחלטות וביצירת מערך חקיקה ורגולציה תומך לארגוני המגזר השלישי. אנו עושים זאת תוך היוועצות מתמדת עם הארגונים בשטח ואיסוף צרכים וקולות מגוונים.

איך אנחנו עושים את זה? אנו פועלים במספר זירות

רשות המסים

הפורום החברתי כלכלי

רשות התאגידים
(רשם העמותות)

משרדי ממשלה

שלטון מקומי

חשכ"ל

השולחן העגול הבין-מגזרי במשרד רה"מ

תקשורת

בואו נדבר תכלס. זה רק חלק ממה שעשינו

ייצגנו את הארגונים בהתקשרות עם הממשלה תחת התקציב ההמשכי

//

2021

הקמנו חמ"ל קורונה והובלנו מאבק לתמיכת הממשלה בעמותות וארגונים שהיו בחזית המשבר

//

2020

ייצגנו את המגזר השלישי במסגרת שינויים בנוהל שר אוצר לקבלת תמיכות מהמדינה

//

2019

השקנו את ״הקול קורה״ - ריכוז של מיטב הקולות הקוראים והמכרזים הממשלתיים

//

2019

פתחנו ערוצי שיח עם משרד המשפטים לטובת שינוי בוועדת העיזבונות

//

2018

השתתפנו בניסוח תקנות העמותות

//

2018

הובלנו תהליך היוועצות שהביא להפחתת נטל הרגולציה על עמותות

//

2017

פיתחנו את האוגדן, סט כלים מקוון לניהול קשרי עמותות וממשל

//

2017

פעלנו לחיזוק תשתיות הייצוג במגזר השלישי

//

2017

הצלחנו להרחיב את הפטור מארנונה גם לארגונים ארציים

//

2016

הובלנו שיח משתף בחברה האזרחית בהשתתפות כ-300 ארגונים וניסחנו סדר יום משותף

//

2015

ייצגנו בפני ועדת פריש (תיקון סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה)

//

2014

הובלנו תיקון בנוהל קבלת תמיכות מהמדינה, כולל ביטול החבות האישית

//

2013

הבאנו לביטול מס מעסיקים

//

2008

רוצים לדעת עוד? היכנסו לסיכומי הפעילות שלנו מהשנים האחרונות

2022

2019

2016

2021

2018

2015

2020

2017

bottom of page