top of page

אפשרות לחריגה בהוצאות הנהלה וכלליות (לסעיף 46) – בארגוני גג ובארגונים בעלי סגל עובדים מצומצם

אנו שמחים לבשר על הבנות חדשות ומשמעותיות עם רשות המסים בדבר אחוז הנהלה וכלליות בארגונים שהם בעלי סגל עובדים מצומצם ורוב פעילותם היא פעילות מטה.

ההבנות הושגו במסגרת העבודה השוטפת של מנהיגות אזרחית ורשות המסים, ולאחר שהתייעצנו עם ארגוני גג שונים.

לפי ההבנות, רשות המסים תבחן אפשרות למתן חריגה בהוצאות הנהלה וכלליות (לעניין קבלת אישור לפי סעיף 46) לפי עניין, נסיבות ואופי פעילותו של כל ארגון בעל סגל עובדים מצומצם, שרוב פעילותו היא פעילות מטה, לרבות "ארגוני גג" של המגזר השלישי.

אנו מבקשים להודות לרו"ח ארז אורעד, מנהל המחלקה למוסדות ציבור ומלכ”רים ברשות המסים, על הנכונות והקשב לצרכי הארגונים, מה שאפשר פריצת דרך זו, לטובת המגזר השלישי בישראל.

נושא השוואת שיעור (אחוז) הוצאות ההנהלה וכלליות בארגונים בעלי סגל עובדים מצומצם, דוגמת ארגוני גג, עם השיעור המקובל לגבי ארגונים פעילים אחרים – הינו בעייתי במיוחד, בין השאר, לאור העובדה שמדובר בארגונים לא גדולים עם מספר מצומצם של עובדים שעבודתם מתאפיינת בעבודת מטה, אשר מטבע הדברים מבוצעת בעיקר על ידי על ידי הנהלתו.


פעילות של ייצוג, "לובי", קשר עם הרשויות השונות וכו' – אף שניתן לסווגה כפעילות של העמותה – לנוכח מעורבותם של אנשי ההנהלה, המנכ"ל ואחרים ואיסור "פיצול" השכר או הוצאות אחרות בין פעילות העמותה לבין הוצאות ההנהלה, מתקשים ארגונים בעלי סגל מצומצם שעבודתם מתאפיינת בפעילות מסוג זה, לעמוד בשיעור הנהלה וכלליות החל על כל הארגונים.


כתמיד, גם בפנייתנו זו, מצאנו ברשות המסים אוזן קשבת לעמדתנו, ונכונות לסייע לארגונים, כאשר ההסכמות הינן:

  • בכדי להימנע ממדיניות העלולה להנציח עיוותים, לא ישונו הכללים הקיימים (ולא ייקבעו מסמרות כגון 50% , מחזור , 10 עובדים ועוד…).

  • קיימת הבנה ברשות המסים כי ישנה בעייתיות בהשוואת אחוז הנהלה וכלליות בארגונים שהם בעלי סגל עובדים מצומצם ורוב פעילותם היא פעילות מטה (כגון ארגוני גג במגזר השלישי) לשיעור המקובל ביתר מוסדות הציבור שעיקר פעולתם לשם מטרה ציבורית.

  • ברוח הבנת המצב כמתואר לעיל, רשות המסים תבחן, בכל מקרה לגופו, אפשרות למתן חריגה מעל ל 22% בהוצאות הנהלה וכלליות, זאת לפי העניין, הנסיבות ואופי פעילותו של כל ארגון שרוב פעילותו היא פעילות מטה לרבות "ארגוני גג" של המגזר השלישי.

למידע נוסף בנושא קבלת אישור לפי סעיף 46, היכנסו לאוגדן – מאגר מידע לניהול קשרי עמותות וממשל.

bottom of page