top of page

גם למלכ"רים! // הקרן בערבות מדינה הוגדלה ומאפשרת לקיחת הלוואות, לא רק לעסקים קטנים אלא גם למלכ"רים

מה זה אומר?

שהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פתחה בקרן מסלול הלוואות חדש, שפתוח גם לעמותות, של עד 500 אלף שקל (או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה ביניהם).


מה צריך כדי לקבל הלוואה במסלול זה?

הוכחת פגיעה ישירה וקשר בין הקשיים התזרימים לבין התפרצות הנגיף.

העמדת ערבות


מהם תנאי ההלוואה?

פריסה של עד 5 שנים להחזרי ההלוואה

אפשרות לדחיית החזרים בחצי שנה ממועד העמדת ההלוואה

ערבות מדינה בשיעור של 85%, ביטחונות עד 10% מגובה ההלוואה


נציין כי בקרן, שבשיגרה מאפשרת לקיחת הלוואות בערבות המדינה לגשר על תזרים מול התקשרויות עם המדינה, קיים מסלול הייחודי לעמותות, אשר דרכו עדיין ניתן לקבל הלוואות ללא ערבות וללא הון עצמי, בהוכחת התקשרות.


אנו נמשיך לפעול על מנת לוודא שמעבר להלוואות, יהיה גם פיצוי של המדינה לארגונים שיפגעו, כפי שהצהיר החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו.


ויש עוד אפשרויות?

דירקטוריון עוגן (חל"צ) החליט על פתיחת מסלולי אשראי נוספים למלכ"רים:


- הלוואות גישור כנגד הסכמים עם הממשלה או כנגד תמיכות מאושרות

- הלוואות לצמיחה

- הלוואות גישור כנגד התחייבות לתרומות

- חברת Tarya מציעים פתרונות פיננסיים מותאמים אישית ובתנאים הוגנים שמטרתם לחזק את התשתית הפיננסית של הארגון ובכך להבטיח את המשך העשייה החברתית

- אשראי מגשר לארגונים המתוקצבים על ידי המדינה

- נדל"ן – מתן אשראי וליווי ברכישת נדל"ן

- מיזמים עסקיים חברתיים ועסקיים בעלי היתכנות כלכלית מוכחת

bottom of page