top of page

פטור מארנונה לעמותות ארציות // תיקון התנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב

אנו שמחים לבשר כי בתחילת אוגוסט (03.08.2016) אושרה סופית הצעת החוק להרחבת התנאים במתן פטור מארנונה למוסד מתנדב – ותיכנס לספר החוקים בישראל! נוסח החוק כולל תיקונים שהציגה מנהיגות אזרחית, לטובת המגזר השלישי, במסגרת הדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה. זוהי הצלחה גדולה שמשמעותה חסכון של עשרות אלפי שקלים בשנה לעמותה!


"… אם המוסד חרוץ ומסייע גם לעיר הסמוכה אז הוא מאבד את הפטור ואנחנו רוצים לתקן את העיוות הזה" (חה"כ אמסלם)הצעת החוק באה לתקן את אחד הקריטריונים שנקבעו בחוזר משרד הפנים לפיו רק מוסד הפועל בתוך קהילת הרשות המקומית ופעילותו משרתת בעיקר את תושבי אותה הרשות המקומית, זכאי לפטור*.

בדיון הכנה לקראת קריאה שנייה ושלישית שהתקיים בוועדת הפנים (27/07), התקבלו הסתייגויות מנהיגות אזרחית ובעזרת ח"כ יעקב אשר וח"כ איתן ברושי החוק יחול בכל רחבי הארץ על ארגוני בריאות ורווחה ארציים ללא סייג, וארגוני חינוך לתלמידים עד גיל 25 – זוהי הצלחה גדולה ומשמעותית. עוד בנוסח הסופי: פטור ינתן ל-3 שנים.


*מדברי ההסבר של הצעת החוק: "קריטריון זה מונע מרשויות מקומיות לפטור מארנונה מוסדות מתנדבים רבים, אשר פעילותם מופנית לציבור הרחב ולא לתושבי אותה רשות מקומית בלבד. פעילותם של מוסדות אלה חשובה ביותר והאינטרס הציבורי במתן האפשרות לפטור אותם מארנונה רב. לפיכך, מוצע לקבוע ששר הפנים לא יוכל להתנות פטור מארנונה למוסד מתנדב בתנאי לפיו פעילות המוסד משרתת בעיקר את תושבי הרשות המקומית בה נמצא הרכוש שלגביו מתבקש הפטור."


קריאה טרומית

מליאת הכנסת אישרה ב-20 לינואר 2016 בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב), התשע"ו– 2015 של חבר הכנסת דוד אמסלם.

במקביל להצעת החוק, אנו, במנהיגות אזרחית, הקמנו צוות מקצועי סביב סוגיות המיסוי והארנונה, הכולל מנכ"לי ארגונים חברתיים ואנשי מקצוע, אשר החל לפעול בחודש פברואר 2016. במסגרת פעילותנו זו אנו אף עומדים בקשר מול לשכתו של חה"כ אמסלם.

הנוסח אשר אושר בקריאה הטרומית, הציע לקבוע כי שר הפנים לא יוכל להתנות פטור מארנונה למוסד מתנדב בתנאי לפיו פעילות המוסד משרתת בעיקר את תושבי הרשות המקומית בה נמצא הרכוש שלגביו מתבקש הפטור.

בדברי ההסבר להצעת חוק נכתב: "סעיף 5(י) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), קובע כי כל רכוש שמוסד-מתנדב לשירות הציבור משתמש בו אך ורק לשירות הציבור יהיה פטור מארנונה, בתנאי שהמוסד יאושר על ידי שר הפנים לעניין זה. בחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים 2/99 נקבע, בין היתר, כי פטור למוסד כאמור יינתן רק אם פעילות המוסד משרתת בעיקר את תושבי אותה רשות מקומית. תנאי זה מונע מרשויות מקומיות לפטור מארונה מוסדות מתנדבים רבים, אשר פעילותם מופנית לציבור רחב, מעבר לתושבי אותה רשות מקומית. פעילותם של מוסדות אלה חשובה ביותר, והאינטרס הציבורי במתן האפשרות לפטורם מארנונה רב. חשוב לציין כי לעניין גופים רבים אחרים לא נקבע בפקודה תנאי של זיקה לרשות המקומית כאמור."

סך-הכל 48 ח"כים תמכו, 2 התנגדו והוחלט כי ההצעה תועבר להצבעה בוועדת הפנים.

נוסח הצעת החוק שאושר בקריאה טרומית


הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך ה – 22 בפברואר קיימה וועדת הפנים והגנת הסביבה בראשותו של ח"כ ויו"ר הוועדה, דוד אמסלם דיון להכנה לקריאה ראשונה של הצעת חוק.

במהלך הדיון הציגה ליאור פינקל-פרל, מנכ"לית מנהיגות אזרחית, את עמדת המגזר השלישי התומך בהצעת החוק אשר באה לתקן עיוות הפוגע בעמותות וארגונים רבים וציינה כי "אנחנו תומכים בתיקון החקיקה. התיקון מגיע באמת כדי לתקן עוולה שנעשתה בקריטריונים. יתרה מכך אני רוצה לתת דוגמה נוספת שלא נאמרה כאן כדי לא לחזור על דברי חברי – אם יש עמותה שיש לה סניפים רבים בארץ שמשרתים את תושבי אותה עיר, הם זכאים; סניף המטה שמתכלל את כל העבודה ואת כל העשייה אינו זכאי. מדוע? חקיקה כזאת תתקן את העיוות הזה ועיוותים אחרים שנאמרו כאן. אנחנו תומכים מאוד."

בעקבות התנגדות של מרכז השלטון המקומי, הטוען כי על המדינה לשאת בעלויות אלה, ולא על הרשות המקומית (המגלגלת אותן לתושבים):

  1. יוקם צוות ייעודי לבחינת הסוגיה, ומיקוד תחומי העיסוק של העמותות והארגונים אשר יהיו זכאים לפטור זה.

  2. ייקבע בחוק תשלום משלים (מאטץ') בין הממשלה לרשות המקומית.

נוסח הצעת החוק כפי שהועבר לקריאה ראשונה


קריאה ראשונה

לקראת ההצבעה בקריאה ראשונה, פורסם הנוסח החדש של הצעת החוק, אשר לצערנו כולל החרגות משמעותיות מהנוסח המקורי של ההצעה:

"ובלבד שפעילותו של המוסד-המתנדב שעיקר פעילותו בענייני בריאות, רווחה או חינוך לתלמידים עד גיל 18 שנים שאיננו מוסד חינוך כאמור בסעיפים 4 או 5 ג, או ארכיון ציבורי כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו- 1955 , לא תותנה בכך שהיא משרתת בעיקר את תושבי אותה הרשות המקומית שבה המוסד פועל"

ביום ה – 21 במרץ 2016 התקיים דיון סוער בוועדת הפנים, במסגרתו עברה הצעת החוק בנוסח הנ"ל, ללא פסקה 2, קריאה ראשונה. נאמר בדיון כי יש חשיבות לדיון על מנגנוני השיפוי, למרות שהיום לא יצביעו על פסקה 2 בהצעת החוק. עלה גם חשש כי ייווצר מצב בו משרד הפנים והאוצר יבנו מנגנונים שבסופו של דבר יגרמו לכך שהרשויות המקומיות לא ירצו בשטחן מוסדות מתנדבים.

נציין כי משרד הפנים אינו מסכים לנוסח הנ"ל ומעוניין לחזור לנוסח המקורי (המורחב).

סוכם כי הצוות המקצועי ובו נציגי משרד הפנים, משרד האוצר, חברי הכנסת והשלטון המקומי יתכנס על מנת להגיע להסכמות לגבי אופי המוסד הזכאי לפטור, כמו גם מנגנון השיפוי.

גם בדיון זה נכחה מנכ"לית מנהיגות אזרחית, ליאור פינקל-פרל, אשר טענה שוב כי בצוות המקצועי מוכרח להיות נציג מהמגזר השלישי, ונענתה בסירוב.


הכנה לקראת קריאה שנייה ושלישית

ביום רביעי, ה – 27 ביולי 2016, התקיים דיון בוועדת הפנים. מבחינתנו מדובר בהצלחה גדולה.

נוסח החוק כפי שהובא לדיון הכנה לקריאה שנייה ושלישית

הדיון נפתח עם אמרה חשובה מאוד של ח"כ דוד אמסלם, יו"ר הוועדה ומציע החוק. הוא הסביר כי ניתן לקרוא לחוק זה "החוק לעמותות ארציות (או עמותות המטה)".

לאחר הצגת ההסתייגויות של חברי הכנסת, נתקבלו גם ההסתייגויות שלנו לנוסח: נוסח החוק נתן פטור למוסדות חינוך רק עד גיל 18. רתמנו ח"כ יעקב אשר וח"כ איתן ברושי והבקשה היתה להעלות עד גיל 30. לבסוף הושגה פשרה ובנוסח הסופי יופיע חינוך לתלמידים עד גיל 25.


הנקודות המהותיות שאושרו במסגרת התיקון לחוק:

  • התיקון חל בכל רחבי הארץ ויאפשר מתן פטור לעמותות רווחה ובריאות ללא סייג, וחינוך עד גיל 25,

  • מדובר על פטור ל-3 שנים, כאשר בראשית כל שנה מקבלת הפטור, יגיש המוסד המתנדב תצהיר לפיו תחומי פעילות העמותה והעמידה בקריטריונים לפיהם ניתן הפטור, לא השתנו.

  • במסגרת החוק משרד האוצר ישפה את הרשויות המקומיות ברמה סוציו-אקונומית 1-4 (בהחרגת ירושלים) בשליש מעלות הארנונה המלאה או (חצי מהפטור) והשיפוי יכנס לבסיס התקציב.

  • "על כל פרטיה" מתייחס לפרטים הנחוצים בלבד (בהנחה ולא הוגש אחד המסמכים, למשל).

  • הפטור יהיה מתאריך ההגשה (אפריל, בהנחה ומגישים במועד) ויתחיל משנת המס הבאה.

  • יתקיים דיון נפרד בנושא, אשר יעסוק פרטנית במכללות הטכנולוגיות.

  • כנראה יוחרגו הארכיונים מחוק זה.

החוק עבר פה אחד, ללא מתנגדים או נמנעים.

בתאריך ה- 16 בדצמבר אישרה ועדת הכספים את הכנסת התיקון כסעיף בחוק ההסדרים. אנו פועלים לזירוז פרסום חוזר מנכ"ל משרד הפנים הכולל את התיקון בחוק, ואף נפרסם מדריך מעשי לקבלת הפטור.


לנוסח החוק כפי שמופיע בספר החוקים לחצו כאן > > >

bottom of page