top of page

הרחבת האפשרויות העומדות בפני מלכ"ר להשקיע את הכספים שאינם דרושים לו לשימוש המידי

על פי הנחיותיה המעודכנות של רשות המסים – ארגון שיש בו ועדת השקעות פנימית, יוכל, אף הוא, להשקיע המניות ובלבד ששיעור ההשקעות במניות לא יעלה על 10% מתיק ההשקעות.


אנו שמחים להביא לידיעתכם כי בעקבות הפעילות של מנהיגות אזרחית מול רשות המסים , עדכנה רשות המסים את הוראותיה בעניין השקעות מלכ"רים. אנו מעריכים כי עדכון זה של הנחיות רשות המסים המאפשרת לארגון מלכ"רי השקעה גם במניות עד 10% מתיק ההשקעות יאפשר שיפור של תיקי ההשקעות:


הנחיותיה של רשות המסים פורסמו, בשעתו, בחוזר רשות המסים מס' 9/2015.

אף שחוזר זה התייחס לקריטריונים לקבלת אישור על פי סעיף 46 – בהעדר התייחסות של רגולטורים אחרים – רואים בהוראותיו – הנחיות לגבי דרכי ההשקעה של כספי המלכ"רים.

חוזר 9/2015 הנ"ל אימץ, בשעתו, את הוראות התוספת השלישית של חוק החברות (תיקון מס' 23).

מבלי להרחיב, נציין כי הוראות התוספת השלישית הנ"ל (והפנייה לתקנות הנאמנות (דרכי השקעה של הקדש ציבורי), 2004) עשו אבחנה בין ארגון שיש לו ועדת השקעות חיצונית (שלחבריה אין כל "זיקה" לארגון) לבין ארגון שאין לו ועדת השקעות חיצונית.

המצב ערב העדכון היה כדלקמן:

· ארגון שיש לו ועדת השקעות חיצונית רשאי להשקיע גם שיעור של עד 20% במניות.

· ארגון שאין לו ועדת השקעות חיצונית (גם אם הייתה לו ועדת השקעות פנימית) – לא היה רשאי להשקיע במניות.


ראוי לציין כי במשך שנים רבות נהוג היה (בעקבות אישור במכתב שהתקבל, בשעתו, ממפקח ברשות המסים) לאפשר לארגונים להשקיע עד 10% המניות.

כידוע, במרבית הארגונים אין ועדת השקעות חיצונית והשקעות הארגון נעשות על ידי ועדת השקעות פנימית. לעיתים זו ועדת הכספים ולעיתים ועדה המורכבת מחברי הוועד המנהל ונושאי משרה בארגון ולעיתים בהרכב אחר.


לפיכך, במצב שהיה קיים – לא ניתן, על פי חוזר 9/2015 להשקיע כלל במניות.


לאור זאת, פנינו, כאמור, לרשות המסים בבקשה לעדכן הוראותיה, בהתאם לנוהג שהיה קיים שנים רבות, ולאפשר לארגון שיש לו ועדת השקעות פנימית (דהיינו – חברים בו אנשים שיש להם "זיקה" לארגון) להשקיע גם במניות בשיעור של עד 10% מתיק ההשקעות.


אנו שמחים להביא לידיעתכם כי רשות המסים קיבלה את עמדת מנהיגות אזרחית ובימים אלה עדכנה את הוראותיה בעניין זה.

על פי הנחיותיה המעודכנות של רשות המסים – ארגון שיש בו ועדת השקעות פנימית, יוכל, אף הוא, להשקיע המניות ובלבד ששיעור ההשקעות במניות לא יעלה על 10% מתיק ההשקעות.

הסייג היחיד שקבעה רשות המסים מתייחס לכישוריהם של חברי ועדת ההשקעות הפנימית. על פי עמדת רשות המסים מרבית (לא כל) חברי ועדת ההשקעות חייבים להיות בעלי אחד מהכישורים הבאים:


(1) בעל תואר אקדמי בכלכלה, בח

(2) שבונאות או במינהל עסקים ממוסד להשכלה גבוהה, או בעל תואר אקדמי כאמור ממוסד אקדמי מחוץ לישראל שהוא גם בעל רישיון יועץ השקעות או מנהל תיקים;

(3) בעל רישיון ראיית חשבון בישראל;

(4) בעל רישיון יועץ השקעות או מנהל תיקים.

אנו מעריכים כי עדכון זה של הנחיות רשות המסים המאפשרת לארגון מלכ"רי השקעה גם במניות עד 10% מתיק ההשקעות יאפשר שיפור של תיקי ההשקעות.


כאן בשבילכם. מנהיגות אזרחית.


bottom of page