top of page

התכנית להקלת הנטל הרגולטורי על עמותות וחברות לתועלת הציבור

החל משנת 2019 – הפחתה משמעותית של הנטל הרגולטורי על עמותות: הפחתת כ- 20% מעלות הנטל הרגולטורי, בהיקף של למעלה מ – 3 מליון ₪ חסכון לעמותות בשנה!


לאחר מפגשים עם עשרות מנכ"לים ומנכ"ליות, יועצים משפטיים ורואי חשבון, דיונים, הערות ותיקונים – אנחנו שמחים וגאים לבשר על תוצאות תהליך ההיוועצות שהובלנו במגזר השלישי מול משרדי הממשלה בשנת 2017.


מה זה אומר? (פחות טפסים, זמן ומשאבים, ופחות אישורי עו"ד ורו"ח)

  • הפחתת הדרישות הרגולטוריות למינימום ההכרחי

  • תיאום בדרישות רגולטוריות בין הגורמים השונים

  • צמצום הדיווחים והטפסים שנדרשת עמותה לדווח

  • מדיניות "ASK ONCE" – העמותה מדווחת פעם אחת לרשם העמותות שיעביר הוא את החומר לרשות המסים ולחשכ"ל

על מה זה משפיע?

  • בקשה לאישור ניהול תקין מרשם העמותות

  • בקשה לאישור לפי סע' 46 מרשות המסים

  • בקשה לתמיכה במסגרת נוהל תמיכות והוראות החשב הכללי

הדו"ח פורסם במסגרת השולחן העגול הבין מגזרי במשרד ראש הממשלה.


לעיון בתכנית להקלת הנטל הרגולטורי על עמותות:

התוכנית-להקלת-נטל-רגולטורי-על-עמותות-וחברות-לתועלת-הציבור-30-01-18
.pdf
Download PDF • 991KB

זאת לאחר מפגשי היוועצות בהם התקיים דיון פתוח, לצד דיון ממוקד בנושאים מרכזיים כמו אישור ניהול תקין, אישור לפי סעיף 46, ונוהל תמיכות.

מדובר בתהליך של שיתוף ציבור להקלת הנטל הרגולטורי בממשק שבין הרגולטורים, הפונה לשני קהלי יעד רלוונטיים – דרג הביצוע: מנהלי עמותות. והדרג המקצועי: יועצים משפטיים ורואי חשבון של עמותות.

התהליך התקיים באגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה בשותפות עם אגף תכנון ומדיניות ורשות התאגידים במשרד המשפטים, רשות המסים והחשב הכללי, כאשר מנהיגות אזרחית מובילה את תהליך ההיוועצות עם המגזר השלישי המלווה את המהלך.


bottom of page