top of page

עדכונים מרשות המסים – הטמעת המלצות ועדת פריש | הנפקה יזומה של אישורים לפי סעיף 46

במסגרת העבודה השוטפת במנהיגות אזרחית מול הרגולטורים השונים, מתקיימות פגישות עיתיות ברשות המסים, עם מר ארז אורעד, מנהל המחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות.

אנו שמחים לציין כי אנו מוצאים ברשות המסים אוזן קשובה בנוגע לנושאים השונים, והעדכונים המובאים בפניכם כאן, הם עדות לכך.

התייחסותכם חשובה לנו מאד, לפיה אנו פועלים ומעלים נושאים שונים על סדר היום.


כבר קיבלתם הודעה על הארכת אישור סעיף 46 ?


רשות המסים החלה להנפיק אישורים יזומים להארכת תוקפו של אישור על פי סעיף 46 לארגונים רבים. עד לחודש יוני מידי שנה, מונפקים אישורים אלה באופן אוטומטי ומוצגים באינטרנט.

לארגונים הזכאים לחידוש אישור נשלחים מכתבים המיידעים אותם על כך.

לתשומת ליבכם – לפי רשות המסים, אי ניפוק אישור באופן יזום לחלק מהארגונים, נובע מכך שהרשות מבקשת לערוך בדיקה נוספת לגבי אותם ארגונים. לכן, ארגון שלא מקבל הודעה על הארכת תוקף האישור עד לסוף חודש יוני, או מקבל מכתב בו הוא מתבקש להגיש בקשה לשם חידוש האישור, צריך להגיש את הבקשה המלאה לקבלת האישור עד לתאריך ה – 31 באוגוסט של השנה שבסיומה יפוג תוקף האישור שבידו.


ועדת פריש – הטמעת ההמלצות על ידי רשות המסים

כהמשך לפעילותנו במסגרת ועדת פריש, גם כיום אנו פועלים מול רשות המסים בנושא הרחבת הקריטריונים לקבלת אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

בתחילת חודש אוגוסט אישרה וועדת הכספים, לראשונה, מתן סעיף 46 לארגון הומניטרי אשר פעילותו מחוץ לגבולות מדינת ישראל (ארגון לוחמים ללא גבולות).

המשמעות בפועל היא, כי המלצות ועדת פריש קורמות עור וגידים.


נציין כי למרות שטרם קודמה חקיקה ממשלתית בנושא, ומסקנות הוועדה עדיין בגדר המלצות בלבד, בפועל, קיימת האצלת סמכויות מאת שר האוצר למנהל רשות המסים.

עד לחקיקה בנושא , לטובת הארגונים, רשות המיסים גם הטמיעה את המלצות ועדת פריש בחוזר 9/2015.

bottom of page