top of page

טיוב אספקת שירותים חברתיים במיקור חוץ במסגרת השולחן העגול במשרד ראש הממשלה

מדברי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בפתח ישיבת הממשלה מיום 11.09.2016 , לאור אישור מתווה לתיקון המכרזים לאספקת שירותים חברתיים במיקור חוץ:

"אני רוצה לברך את כל השותפים למהלך החשוב הזה. לשרי האוצר, הבריאות, הרווחה, הקליטה, החינוך, המשפטים, וכן לעמותות של המגזר השלישי – תודה לכולכם, זהו רגע חשוב, ואני חושב גם סימן לתפנית חשובה"

לאחר מיפוי באשר להיקף מיקור החוץ, העומד כיום על למעלה מ-9 מיליארד ₪ בשנה, ובהתאם להחלטת ממשלה 2034 מיום 28.9.2014 , אישרה הממשלה את ההמלצות לייעול ושיפור איכות השירותים החברתיים שניתנים במיקור חוץ.

ההמלצות נכתבו תוך היוועצות עם המגזר השלישי, בתהליך שארך כשנה וחצי, במסגרת השולחן העגול הממשקי, במשרד ראש הממשלה.

"מבחינת השולחן העגול – זוהי פעם ראשונה שהשולחן פעל במתכונת של צוות ממשלתי מבין חברי השולחן המגבש המלצותיו תוך היוועצות ושיתוף פעולה עם חברי השולחן מהעמותות ומהמגזר העסקי – תוך הגעה להסכמה, בנושא הנוגע לפעילות הליבה של כל המגזרים, ואלו מעוגנות בהחלטת ממשלה.

זהו הישג משמעותי לשיח הבין מגזרי ולשולחן העגול." – מדברי צוות השולחן העגול במשרד ראש הממשלה.

קשיים מרכזיים אשר מופו על ידי צוות השולחן העגול:

  • מכרזים מורכבים ואיטיים

  • קושי מימוני בשל הצורך במתן ערבויות לצורך ביצוע מכרז לאספקת השירותים החברתיים

  • היעדר תשלום בשלבי ההתארגנות לביצוע המכרז

  • היעדר תהליך היוועצות עם הארגונים מספקי השירותים לפני ביצוע שינויים מרחיקי לכת או יציאה למכרז.

מתוך : דו"ח הצוות הממשלתי לטיוב אופן אספקת שירותים חברתיים במיקור חוץ (עמ' 12)

להלן עיקרי ההמלצות:

  • הגדרת סטנדרטים ותוצאות לשירות

  • עיגון מנגנוני גמול על בסיס הצלחות ומדרג סנקציות

  • פרסום דו"חות בקרה על שירותים מוסדיים

  • פישוט בירוקרטי של המכרזים והרחבת מעגל מפעילי השירותים והגברת התחרות

  • יצירת תהליכי היוועצות עם מקבלי ומפעילי שירותים בטרם גיבוש מכרזים חדשים במטרה לשפר ולעדכן את המכרזים

  • הקלת הנטל המימוני והבירוקרטי המוטל עליהם, החל ממתן ערבויות, מתן המחאת זכות לבנקאים ופריסת תשלומים המתחשבת בעלויות התארגנות של המפעיל.

רשימת חברי השולחן העגול במשרד ראש הממשלה, מתוך הדו"ח הצוות הממשלתי לטיוב אופן אספקת שירותים חברתיים הניתנים במיקור חוץ (עמ' 46) שיתופים הינו הגוף המתכלל של השולחן, ואפרת שפרוט (אז מנכ"לית עלם) הובילה את הצלע של המגזר השלישי בשולחן העגול (לאחריה צביקה גולדברג, מנכ"ל עמותת בעצמי וכיום הלה הדס, מנכ"לית עמותות אנוש).
bottom of page