top of page

יישום המלצות הצוות הממשלתי לטיוב אספקת שירותים חברתיים במיקור חוץ

הקלת הנטל המימוני והבירוקרטי | הלוואות מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים | הגשת חשבוניות באמצעות פורטל ספקים


אנו שמחים לעדכן כי פורסמו הוראות החשבת הכללית מאפשרות הקלה בנטל המימוני והבירוקרטי הכרוך בהפעלת שירותים חברתיים במיקור חוץ.

ההוראות מטמיעות את ההמלצות גובשו במסגרת השולחן העגול במשרד ראש הממשלה, כאשר למנהיגות אזרחית מושב קבע בשולחן. זאת ההזדמנות להודות לאפרת שפרוט (אז מנכ”לית עלם) שכיהנה כיו"ר השולחן מטעם המגזר השלישי (כיום בתפקיד – צביקה גולדברג, מנכ”ל בעצמי), ולנציגי הארגונים שלקחו חלק פעיל בגיבוש ההמלצות. אנו מודים גם לאגף החשכ"ל על המאמצים שהושקעו ביישום ההמלצות, ומקווים שצעדים אלו יחזקו את שיתוף הפעולה עם הממשלה, ויהוו תקדים לשינויים משמעותיים נוספים.

הקלת הנטל המימוני והבירוקרטי על ספקים

בימים האחרונים פורסמו הוראות החשבת הכללית המאפשרת הקלה בנטל המימוני והבירוקרטי הכרוך בהפעלת שירותים חברתיים במיקור חוץ. פורסמו שתי הוראות תכ"מ רלוונטיות:


הוראה 0.1.7.7 ערבויות 1. אפשרות להגשת הוראת קיזוז כתחליף להגשת כתב ערבות ביצוע (סעיף 2.8)הוראת הקיזוז עשויה לאפשר למפעילי השירותים להקטין חשיפה למערכת הבנקאית וכפועל יוצא, בין היתר את עלויות האשראי שלהם, וזאת ביחס לעלות כתב ערבות הביצוע.


הוראה 7.11.6 התקשרויות למתן שירותים חברתיים

2. תשלום לפי אבני דרך על פי ההוראה ועדת המכרזים רשאית לקבוע תנאי תשלום לספק שיתחשבו באבני הדרך הבאות:

  • עלויות הקמה והתארגנות של שירותים.

  • במקרים בהם תהליך אישור הביצוע אורך זמן רב, ניתן לשלם עד 70% מהיקף התשלום לאחר אישור על ביצוע השירות על ידי היחידה המקצועית, טרם השלמת הבדיקות הנדרשות לצורך אישור התשלום הסופי. זאת על מנת להקל על התזרים השוטף של מפעיל השירות כמפורט בהוראה.

3. אפשרות לאשר בקשה להמחאת זכות לצד ג' במסגרת התקשרות למתן שירותים חברתיים –המחאת זכות שעשויה לאפשר למפעילי השירותים להקטין את עלויות האשראי שלהם.

4. אפשרות למשרדי הממשלה להתקשר עם מפעיל השירות לתקופה של עד חמש שנים – תוך הפחתה משמעותית של הבירוקרטיה הפנים ממשלתית ומתן ודאות גדולה יותר לנותני השירותים.

כל האמור כפוף לתנאים המפורטים בהוראה ביחס לכל סעיף.


הלוואות לעמותות מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים

הקרן להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, פתחה מסלול ייעודי לעמותות המפעילות שירותים חברתיים. במסגרת מסלול זה בוטלה החובה של מנכ"ל העמותה לחתום על ערבות אישית לצורך קבלת ההלוואה. הסרת חובה זו תקל על הגשת בקשות מצד עמותות המפעילות שירותים חברתיים. השימוש בהלוואות מהקרן צפוי להקטין את עלויות האשראי של העמותות.

פרטים נוספים אודות קבלת הלוואות ניתן למצוא באתרי הגופים המפעילים: http://keren.bdsk.co.il/ http://keren.gse.co.il/


הגשת חשבוניות באמצעות פורטל ספקים

פורטל הספקים הממשלתי מאפשר הגשת חשבוניות ומסמכים באופן מקוון. מטרת הפורטל היא לקצר את מועדי התשלום, להגביר השקיפות בתהליך ולחזק הקשר מול המפעילים. יתרונות הפורטל:

  • הגשת מסמכים בקליק

  • ודאות באשר למועד הגשת המסמכים, ממנו יחל מניין הימים לפירעון החשבון

  • עדכון בדוא"ל על התקדמות תהליך וסטטוס הטיפול

  • מונע אובדן מסמכים שהוגשו

  • ידידותי לסביבה

פרטים נוספים והרשמה לפורטל ניתן למצוא בקישור זה.


אנו מודים גם לאגף החשבת הכללית במשרד ראש הממשלה, על המאמצים שהושקעו ביישום ההמלצות, ומקווים שצעדים אלו יחזקו את שיתוף הפעולה עם הממשלה, ויהוו תקדים לשינויים משמעותיים נוספים.

bottom of page