top of page

נגישות עמותות לשירותים בנקאיים

כחלק מהמאמץ להקלת הנטל הרגולטורי והבירוקרטי על עמותות, ובהמשך לפניות רבות מארגונים, התקיימה בשבוע שעבר פגישה משותפת עם נציגי הבנקים על מנת לבחון מענים אפשריים שיקלו על ארגוני המגזר השלישי בעבודה מול הבנקים.

הקשיים המרכזיים שחווים הארגונים בעבודתם מול הבנקים הוצגו בפגישה על ידי יו"ר מנהיגות אזרחית, עו"ד אופיר כץ. זאת בהמשך לתוצאות הסקר שערכנו בקרב הארגונים:


  • חשיבות היכרות פקידי הבנקים עם המערכת המלכ"רית ומושגים מעולם העמותות

  • סירוב לפתוח חשבון עו"ש לעמותה/חברה לתועלת הציבור;

  • דרישת הבנקים מעמותות לאישור ניהול תקין וחיוב סעיף 46 לתרומות (המשמש להקלות מס לתורם)

  • קושי של עמותות בקבלת אשראי ודרישות לערבות אישית

  • קיזוז כספים "מיועדים" כנגד חובות הארגון (שימוש בכספי התרומה שלא למטרותיה)

  • סיבוכים בקבלת תרומות מחו"ל – 1. דרישה להצהיר שהתורם שילם מס על תרומתו בחו"ל 2. דרישה שהתורם יצג אישור מרואי החשבון שלו בחו"ל על תשלום מס

  • הצורך של עמותות בשימוש בכרטיסי אשראי וסירוב למתן אשראי – העדר אפשרות לקבל הלוואות מ"קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים" לארגונים שזכו במכרזים של הממשלה.

  • דרישה ממורשי חתימה של מלכ"ר לחתום על הצהרת יחיד לעניין FATCA ו CRS

  • דרישה לערבות אישית של חברי ועד מנהל/מנכ"ל

  • הקדשות – כספים מיועדים לחלוקה לצד ג' (כגון: מלגות לסטודנטים) המתקבלים מצוואה. העמותה שמונתה בצוואה להיות נאמן ההקדש לא יכולה לפתוח חשבון לכספי הנאמנות

זהו מהלך בהובלה משותפת של אגף ממשל וחברה במשרד רה"מ ואגף אסטרטגיה ב משרד המשפטים, בשותפות עם מנהיגות אזרחית, ורשות התאגידים-רשם העמותות והפיקוח על הבנקים ב בנק ישראל.

איגוד הבנקים ונציגי הבנקים שהגיעו לפגישה בירכו על עצם קיומה ופתיחת הנושא להידברות משותפת לטובת פתרונות אפשריים.

bottom of page