top of page

עדכונים מהתהליך לגיבוש מסמך היסוד לחברה האזרחית

רבים מכם לקחו חלק בשנה האחרונה בתהליך שאנו מובילים במנהיגות אזרחית, לגיבוש מסמך יסוד וסדר יום משותף לארגוני החברה האזרחית, במטרה לקדם ולהעצים את החברה האזרחית כמגזר משפיע ומשמעותי בישראל. התהליך מובל יחד עם שותפים מהתארגנות המנכ"לים, שתיל, שיתופים, המכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל ונציגי מנהיגות מתנדבת.

השנה החולפת הוקדשה להיוועצות ושיח פנים מגזרי רחב היקף, עם למעלה מ-260 מנכ"לי ארגונים חברתיים ובעלי עניין נוספים הפועלים בחברה האזרחית, במטרה להציף ולמפות סוגיות המעסיקות את הארגונים בעת זו, להתמודד עם שאלות לגבי זהותה של החברה האזרחית ולבחון את היתרונות והאתגרים שבפעולה מגזרית משותפת.

בתום שנת פעילות, אנחנו שמחים להציג בפניכם את דוח הביניים לתהליך, אשר מסכם את הפעילות עד כה ומציג את הממצאים והמסקנות שעלו בדרך. את שלב ההיוועצות חתמה ועידת מנהיגות אזרחית אשר התקיימה בחודש מרץ האחרון ופתחה את השלב היישומי בתהליך. את השנה הקרובה אנו נקדיש לקידום והוצאה לפועל של סדר היום המשותף שהחל להתגבש יחד עם הארגונים במסגרת התהליך, תוך המשך קיום השיח הפנים מגזרי והרחבת המעגלים של הארגונים שלוקחים בו חלק. אנו מזמינים אתכם להגיב, להתעדכן ולהשפיע.


לעיקרי הדברים שעלו בוועידת מנהיות אזרחית:

סיכום ועידת מנהיגות אזרחית 2015
.
Download • 106KB

לדו"ח הביניים לתהליך:

מסמך היסוד לחברה האזרחית - דן_ח ביניים
.
Download • 2.95MBbottom of page