top of page

פורום יועצים משפטיים בעמותות הגיש נייר עמדה לטיוטת תקנות חובת המכרזים


פורום יועצים משפטיים בעמותות הגיש התייחסותו בנוגע לטיוטת תקנות חובת המכרזים, התשפ"ב-2022 שפורסמה להערות הציבור. את צוות המכרזים בפורום מובילים עו"ד ועו"ס לירון דוד, סמנכ"לית מדיניות ופעילות בינלאומית באנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש וד"ר נוי ברינט, עו"ד, יועץ משפטי לעמותות וחוקר המסגרת המשפטית של ארגוני המגזר האזרחי. לקריאת נייר העמדה


.


bottom of page