top of page

פורסם נוהל מעודכן לקריטריונים לחסיון עבור תרומות

בעקבות פרסום תזכיר החוק של שרת המשפטים, איילת שקד, העוסק בחובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התקיימה ישיבה בוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור בראשותה של סתיו שפיר מנהיגות אזרחית פרסמה גילוי דעת.


בעקבות ישיבת הוועדה בכנסת, קיימתי שיחה עם רשות התאגידים, בה התבהר כי אין קריטריונים מובהקים לחיסיון על תרומות. כיום ניתן לבקש חסיון עבור תרומות המגיעות מתורמים פרטיים, וכך ניתן לקבל אישור מיוחד לחיסיון, והצורך היחידי עבור כך הוא פניה לרשות התאגידים בה מופיעים שם התורם, מספר הזהות שלו, מענו, סכום התרומה והצורך בשמירת עילום שמו.

פנינו לרשם העמותות בבקשה להסדיר נושא זה, בדגש על הנקודות הבאות:

  • על מי חל החיסיון

  • קביעת גובה התרומה הנכללת תחת חסיון

  • מה כולל החסיון – שמו של התורם, ייעוד התרומה ועוד. במקרה של ייעוד – הצורך בסייגים ובדרישת אישור של גורמים נוספים כדוגמת משרד החוץ/הבטחון/בטחון פנים ועוד.

בהמשך לכך פורסם נוהל מעודכן בנושא קריטריונים לחיסיון שמות תורמים.


השינוי המרכזי בנוהל המעודכן הוא הצורך לפנות בבקשה מידי שנה, והוספה של 2 שאלות בעניין בטופס המקוון של הדוח המילולי המומלץ , אשר ניתן למצוא באתר הרשם.

bottom of page