top of page

פטור מארנונה לעמותות – העירייה סירבה לכבד פטור מארנונה שהתקבל ממשרד הפנים – בית המשפט חייב

קצת רקע

בינואר האחרון עבר תיקון לחוק המעביר את סמכויות מתן פטור מארנונה למוסד מתנדב – ממשרד הפנים לרשויות המקומיות. בתיקון קודם (משנת 2016) קובע בחוק כי הפטור יינתן למשך של 3 שנים.


מה קרה?

לאחרונה, עירייה ביקשה לבטל פטור מארנונה שהתקבל בשנת 2018 (כלומר – עד 2020) על ידי משרד הפנים, לאור השינויים בחקיקה. העמותה ערערה ובית המשפט קיבל את טענתה – וחייב את העירייה בפטור.


מה זה אומר?

אם קיבלתם בשנת 2018 פטור או הנחה בתשלומי הארנונה – הוא תקף ל3 שנים! לא ניתן לפרש את התיקון לחוק הנ"ל באופן שבקשות לשנת 2018, שהוגשו יחד עם שנת 2019 ו – 2020, יפוצלו או שיידרשו להגשה מחודשת.


ובהרחבה – –

בהמשך לשינויים בחקיקה, פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2019 ובו עדכון של התנאים והכללים שלפיהם יאושר פטור מארנונה ל"מוסד מתנדב לשירות הציבור" לפי סעיף 5(י) לפקודת הפיטורין. אחת הנקודות המרכזיות בחוזר הינה כי הוראות תיקון מס' 32 לפקודת הפיטורין חלות על בקשות לפטור מארנונה המוטלת לעניין שנת הכספים 2019 ואילך, דהיינו לעניין בקשות פטור לשנת 2019 – הסמכות הראשונית למתן הפטור שייכת לרשות המקומית שבתחומה הנכס.

עו"ד איתן צחור, היועץ המשפטי של מנהיגות אזרחית, מפרט לגבי פסק הדין שניתן ב-13 במאי בנוגע לתיקון מס' 32 לפקודת העיריות [פיטורין]:

בתיקון מס' 32 לפקודת הפיטורין מארנונה השתנה אופן הגשת הבקשה להקלה מארנונה ואופן אישור "מוסד מתנדב", כך שהאישור יינתן ע"י מועצת העיר ולא ע"י הממונה על המחוז במשרד הפנים [אלא אם מועצת העיר דחתה את הבקשה]. במסגרת עתירה בנושא זכאות להכרה כמוסד מתנדב [בשאלת תחום פעילות העמותה] שהגישה עמותה כנגד הממונה על המחוז במשרד הפנים ועירית פתח תקוה, טען הממונה על המחוז – שבכל מקרה, בקשה שהוגשה לשנת 2018 לא תזכה את העמותה בהקלה לשנים 2019 ו – 2020 אלא לשנת 2018 בלבד ואילו לשתי השנים הבאות יש להגיש בקשה נפרדת ומחודשת לעירייה לפי הדין החדש שנקבע בתיקון 32 לפקודה.

בית המשפט המחוזי דחה את עמדת הממונה על המחוז וקבע שגוף שהגיש את הבקשה לשנת 2018, יש להעניק לו את ההקלה גם בשתי שנות המס הבאות ומכאן שאין צורך להגיש בקשה מחודשת או לפצל את הבקשה בין 2018 והשנים שלאחריה. לפיכך לא ניתן לפרש את תיקון 32 באופן שבקשות לשנת 2018 שהוגשו יחד עם שנת 2019 ו – 2020 יפוצלו או שיידרשו להגשה מחודשת. בהקשר לכך לא ניתן לפרש את חוזר מנכ"ל משרד הפנים שפורסם בעקבות תיקון 32 [באפריל 2019] כמורה לפצל את הבקשות לשנת 2018 מהשנים שלאחריה.


לעיון בחוזר המנכ"ל:


חוזר-מנכל-5.2019-1
.pdf
Download PDF • 515KB


bottom of page