top of page

פטור מארנונה לעמותות – מעכשיו הרשות המקומית מחליטה!

הידעת? בחודש ינואר 2019 נכנס לתוקף תיקון חוק המעביר את הסמכות למתן הפטור לידי הרשות המקומית

מה קרה? הצעת החוק לפיה סמכויות לעניין מתן פטור מארנונה למוסדות המתנדבים לשירות הציבור יועברו משר הפנים לרשויות המקומיות – אושרה. לאורך כל תהליך החקיקה, ליווינו את הצעת החוק בדיונים בוועדת הכספים ובדיונים מקצועיים עם הלשכה המשפטית של הוועדה, כאשר נוסח החוק שאושר כולל תיקונים של מנהיגות אזרחית, ובכלל זה האפשרות לערעור.

מה המשמעות של זה? החל משנת 2019 – התהליך צפוי להתקצר משמעותית, והרשות המקומית היא זו שתדון ותקבל את ההחלטה למתן הפטור. במידה ומתקבלת תשובה שלילית מהרשות – ניתן לפנות למשרד הפנים ולערער על החלטת הרשות. שימו לב – תחולת החוק רלוונטית לשנת 2019 ואילך ולא תתאפשר פניה רטרואקטיבית עבור 2018.

לעיון בנוסח החוק >>
bottom of page