top of page

שאלת אפליית מלכ"רים מול עסקים בהתמודדות במכרזים

רשות המסים מבהירה כי "הנחית רשות המסים אינה יוצרת מצב נורמטיבי חדש.


לאחר שרשות המסים פרסמה הנחיה לפיה מלכ"ר, שיזכה במכרז המיועד גם לארגון עסקי, ייחשב כמי שעושה פעילות עסקית - פנינו למנהל רשות המסים, עו"ד ורו"ח משה אשר, בדרישה לבטל את ההנחיה האבסורדית, אשר גובלת באי הכרה בסיסית של הפעילות והחשיבות של המגזר השלישי בישראל.

אנו רואים בכך מגמה מסוכנת של השוואת ארגוני החברה האזרחית לעסקים. החיוב במס לא רק שייפגע בארגונים, אלא אף במקבלי השירותים.

נציין כי לפי חוות דעת משפטית שצורפה לפנייתנו, הדבר גם איננו עומד במבחינה משפטית.

לאור האמור לעיל, אנו דרשנו כי תתבטל לאלתר ההנחיה כפי שמופיעה בבמסמך מוטעה זה. אי ביטולו עלול להביא את ארגוני החברה האזרחית לצאת למאבק ציבורי לתיקון עמדה בלתי מוצדקת זו.


אנו שמחים לעדכן כי בהמשך לפנייתנו רשות המסים מבהירה כי "הנחית רשות המסים אינה יוצרת מצב נורמטיבי חדש. ההנחיה משקפת את החוק הקיים … יובהר כי ההנחיה אינה קובעת כי בהכרח כל המלכ"רים שיתמודדו במכרזים האמורים יסווגו כעוסק ויחויבו במע"מ".


מוזמנות ומוזמנים לעיין בתשובה המלאה של רשות המסים, המבהירה את הקריטריונים והשיקולים בבחינת סיווג פעילות של מלכ"ר כעסקית (ומחויבת במע"מ) .


לקריאת מכתבנו וחוו"ד משפטית שהעברנו לרשות המסים:

שאלת-האפלייה-בהתמודדות-במכרזים-פנייה-למנהל-רשות-המסיםחווד-בנושא-אפליית-מכרזים
.pdf
Download PDF • 2.62MB

לתשובת רשות המסים לפנייתנו:

אפליית-מלכרים-במכרזים-תשובת-רשות-המסים
.pdf
Download PDF • 306KB

bottom of page