top of page

תהליכי שיתוף בשלטון המקומי בישראל: כיווני פעולה והמלצות

בין החודשים יוני–דצמבר 2019 נערכו שלושה מפגשי חשיבה ושיח שמטרתם גיבוש רשימת עקרונות, כלים פרקטיים והמלצות מדיניוּת לקידום תהליכי שיתוף מיטביים בשלטון המקומי בישראל – הזירה השלטונית הנגישה ביותר לאזרחים והמשפיעה על מרחב חייהם הקרוב והמיידי.


המפגשים שימשו בימה להשמעת מגוון רב של קולות, דעות והצעות לפעולה בתחום. עיקרי הדברים שנאמרו בהם הם המצע למסמך ההמלצות שלפניכם שתכליתו שיפור תחום השיתוף בזירה המקומית וקידום תהליכי שיתוף משמעותיים, יעילים ומשפיעים על המדיניות המקומית ועל מרחב חייהם של האזרחים. תובנות שעלו במפגשים גובשו לרשימת התובנות המרכזיות המצורפת למסמך (ראו בהמשך).


מפגשי החשיבה נערכו בהובלת פורום קהלת, מנהיגות אזרחית – ארגון הגג של המגזר השלישי, והמחלקה לאחריות משותפת בעיריית חיפה. במפגשים נכח מנעד רחב של משתתפים המצויים בתחומי שיתוף הציבור והשלטון המקומי: נציגים מטעם משרדי הממשלה והרשויות המקומיות, נציגים של ארגוני חברה אזרחית, אנשי אקדמיה, וכן יועצים ומובילי תהליכי שיתוף עצמאיים.


תודה לכל מי שנטל חלק במפגשים, הקדיש מזמנו, ותרם מניסיונו וידיעותיו. תודה מיוחדת נתונה לד"ר גלי סמבירא ולאברהם אסבן שהיו שותפים מלאים להיווצרות הרעיון ולתהליכי החשיבה והיישום שבאו בעקבותיו.


לקריאת המסמך המלא:


תהליכי שיתוף בשלטון המקומי בישראל - מרץ 2020
.pdf
Download PDF • 407KB


 
הפרויקט ממומן ע"י "מיזם ממשלה-חברה אזרחית", במסגרת המכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל.
bottom of page