top of page

תמונת מצב / / ארגוני החברה האזרחית בישראל 2016

חברות וחברים יקרים,


בשנתיים החולפות הובלנו במנהיגות אזרחית תהליך ייחודי של שיח משתף בקרב ארגוני החברה האזרחית, בו לקחו חלק כ-300 מנהלות ומנהלי ארגונים חברתיים, קרנות, חברי מנהיגות מתנדבת, מומחים ואנשי אקדמיה.


אנו שמחות להציג בפניכם את המסמך המסכם לתהליך, המביא תמונת מצב עדכנית של ארגוני החברה האזרחית בישראל – היקפי פעילותם ואופיים, הרכב השחקנים הפעילים, סוגיות מרכזיות המעסיקות אותם בעת זו ואתגרים להמשך.


למסמך המסכם לתהליך השיח משתף בחברה האזרחית:


תמונת מצב ארגוני החברה האזרחית בישראל 2016
.pdf
Download PDF • 5.35MB

לתהליך זה כמה תוצרים משמעותיים: ראשית, הצהרה משותפת לארגוני החברה האזרחית המנסחת לראשונה את זהותם, את תפקידם ואת אחריותם המשותפת. תוצר שני הוא מיפוי סוגיות הרוחב המשותפות לארגונים החברתיים בעת זו, ותוצר שלישי, המבוסס על מיפוי זה, הוא גיבוש סדר יום משותף שארגוני החברה האזרחית יקדמו יחד בשנים הבאות בהובלת ארגון הגג מנהיגות אזרחית.


הצהרת ארגוני החברה האזרחית:

להצהרת ארגוני החברה האזרחית באנגלית:

הצהרה באנגלית
.pdf
Download PDF • 421KB

אנו נמשיך לפעול, יחד אתכם, לקידום סדר היום המשותף שהתגבש במסגרת השיח המשתף, תוך הרחבת המעגלים והארגונים שלוקחים חלק. מוזמנים להפיץ את המסמך וההצהרה לכל בעלי העניין במגזר השלישי – נשמח להתייחס לכל שאלה או מחשבה.


קריאה נעימה, ליאור פינקל – מנכ"לית דנה בר – מנהלת התהליך שירה כהן - סמנכ"לית


 
הפרויקט ממומן ע"י "מיזם ממשלה-חברה אזרחית", במסגרת המכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל.
bottom of page